De introductie van het taekwon-do in Nederland begon in 1965, toen de Koreaanse Meester Kwon Moo-Gun (5de dan) startte met het verzorgen van taekwon-do trainingen in Venlo. Binnen een half jaar breidden zijn activiteiten zich uit tot Oss, Nijmegen en Enschede. Kort daarna werd in Den Haag de Koreaanse Meester Park Jong Soo aangetrokken en startte deze met taekwon-do trainingen in West-Nederland. Beide groepen ontdekten elkaar via persberichten en begonnen samen te werken.

Op 29 mei 1966 werd de Nederlandse Taekwon-do Associatie opgericht, welke vrijwel direct aansluiting verkreeg bij International Taekwon-do Federation. Gedurende het begin van 1966 werd het taekwon-do officieel in Nederland gepresenteerd en werd de eerste bondstrainer Park Jong Soo als zodanig geïntroduceerd. Ruim 1100 bezoekers zagen in de Haagse dierentuinzaal de eerste grote taekwon-do demonstratie in Nederland, van de Koreanen Park Jong Soo (5e dan), Kwon Moo-Gun (5e dan), Kwon Jae Hwa (5e dan) en Kim Kwong Il (3e dan). De pers en het publiek waren zeer enthousiast.

Op 24 januari 1968 verkreeg de N.T.A. koninklijke goedkeuring. In april van dat jaar bezocht de president van de I.T.F. (generaal Choi Hong Hi) Nederland. Vanaf de oprichting in 1966 had de N.T.A. contacten onderhouden met de Nederlandse Judo en Jiu-Jitsu Bond (N.J.J.B.), met als doel alle budosporten in één organisatie onder te brengen, waarbinnen de N.T.A. dan als zelfstandige Taekwon-do organisatie zou kunnen opereren. Op 10 juni 1970 werden de contracten hiervoor ondertekend. Na veel strubbelingen en problemen werd de liquidatie van de N.T.A. op 19 maart 1972 voltooid en begon een periode als Sectie Taekwon-do van de Budo Bond Nederland (B.B.N.). Niet nagekomen beloften van de B.B.N. betreffende de zelfstandigheid van de taekwon-do sectie was er de oorzaak van dat er een splitsing ontstond in het taekwon-do, waarna op 5 augustus 1974 de N.T.A. opnieuw werd opgericht.

In het begin van de jaren ’70 waren er moeilijkheden ontstaan tussen de I.T.F. en de Koreaanse overheid, wat resulteerde in een verplaatsing van het I.T.F. hoofd-kwartier naar Canada (1972). In Korea werd vervolgens een veranderde stijl taekwon-do geïntroduceerd, met aangepaste oefenvormen en een veranderd wedstrijdsysteem.

In 1974 werd deze veranderde stijl in Nederland geïntroduceerd en overgenomen door de sectie taekwon-do van de Budo Bond Nederland. De N.T.A. besloot om de I.T.F. stijl te blijven beoefenen.

In 1975 komt de president van de I.T.F. opnieuw naar Nederland en wordt de N.T.A. erkend als de enige vertegenwoordiger van het I.T.F. taekwon-do in Nederland. De N.T.A. was ondertussen weer begonnen de organisatie op te bouwen en organiseert in 1976 de eerste Europese Kampioenschappen Taekwon-do in Ahoy te Rotterdam. Een sterke selectie van de N.T.A. neemt in 1978 deel aan de Wereld Kampioen-schappen Taekwon-do in Oklahoma (Amerika).

In 1979 start de N.T.A., samen met alle budo organisaties in Nederland, onder-handelingen met de Nederlandse Sport Federatie (N.S.F.) om nationale erkenning te verkrijgen. Dit resulteert in 1980 tot een afwijzing van de N.T.A. en een erkenning van de T.B.N., op voorwaarde dat de T.B.N. onderhandelingen begint met de N.T.A. om tot samenwerking te komen. Gedurende de jaren ’80 en ’81 is er een voorzichtige samenwerking tussen beide organisaties, onder andere door een gezamenlijke stijlwedstrijd en de organisatie van de eerste lerarenopleiding taekwon-do. Door de onderhandelingen over de samenwerking zijn de opbouwende activiteiten van de N.T.A. op een laag pitje komen te staan, in afwachting van de toekomstige ontwikkelingen.

In 1983 worden de onderhandelingen met de T.B.N. bevroren, wat gedurende een tweetal jaren veel onduidelijkheid binnen de N.T.A. veroorzaakt over de te volgen koers. In datzelfde jaar wordt het I.T.F. hoofdkwartier verplaatst van Canada naar Oostenrijk (Wenen) en wordt de N.T.A. geconfronteerd met aanzienlijke financiële en organisatorische eisen van de I.T.F.. De in het verleden opgebouwde demo-cratische opzet en financiële mogelijkheden dreigden hierdoor verloren te gaan.

In 1985 besluit de N.T.A. om orde op zaken te gaan stellen. Na hernieuwde onderhandelingen met de T.B.N. wordt besloten de contacten te verbreken en als zelfstandige organisatie verder te gaan. Na een jaar van vruchtenloos overleg worden de contacten met de I.T.F. verbroken en besluit de N.T.A. om ook op internationaal niveau een eigen koers te gaan volgen.

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad dat in 1986 een aantal scholen besluiten over te stappen naar de T.B.N., terwijl een tweede groep scholen besluit de N.T.A. te verlaten en de belangengroep I.T.F. op te richten. Ruim 80% van de aangesloten scholen blijft echter de N.T.A. trouw en de opbouw van de organisatie wordt nu met kracht ter hand genomen.

In de jaren ’87 tot ’90 wordt de N.T.A. gereorganiseerd, worden internationale contacten opgebouwd, een eigen stijl taekwon-do ontwikkeld, de centrale trainingen hervat, een lerarenopleiding opgezet en bewijst de N.T.A. om zonder hulp als een volwaardige taekwon-do organisatie te kunnen functioneren.

De reorganisatie zoals ingezet in de periode ’87 tot ’90 wordt doorgezet tot eind 1992. In deze periode is de N.T.A. zich ook internationaal aan het oriënteren. Er werden diverse keren in het buitenland taekwon-do lessen gegeven en ook kwam men vanuit het buitenland naar Nederland om lessen te volgen en dangraad examens af te leggen.

Er wordt gesproken over de mogelijkheid om vanuit de N.T.A. initiatieven te ondernemen om een internationale organisatie op te richten. Gekeken wordt welke vorm een dergelijke organisatie zou kunnen hebben, wat de minimale voorwaarden (organisatorisch) moeten zijn. Zelfs werd er gesproken over een naam en logo.

Eind juni 1992 ontstond er enige onrust binnen de organisatie, welke er in januari 1993 in geresulteerd heeft dat het gehele N.T.A. bestuur gedwongen werd de functie neer te leggen, wanneer de leden geen gehoor gaven aan het opvolgen van een door het toenmalige bestuur uitgegeven dwingend advies.

Op de Algemene Ledenvergadering van maart 1993 is een nieuw bestuur aangesteld. Een bestuur dat direct werd geconfronteerd met een aantal zeer zware en moeilijke beslissingen betreffende de handelswijze van enkele vooraanstaande personen binnen de organisatie. Deze beslissingen hadden tot gevolg dat een aantal personen de N.T.A. hebben moeten verlaten. Helaas met als gevolg dat er weer enkele taekwon-do organisaties zijn opgericht.

Vanaf 1996 kon de N.T.A. zich verheugen in een toenemende belangstelling van taekwon-do scholen/verenigingen van buiten de N.T.A. De N.T.A. werd gezien als een solide en eerlijke organisatie, waar menselijke omgang door middel van vriendschap voorop stond.

Waldi Martowirono